INISIATIF PEMULIHAN CENDANA

                                                                      CENDANA RECOVERY INITIATIVES   

Pelan PENJANA bagi Industri Kreatif adalah sebuah inisiatif yang pelbagai untuk memulihkan industri kreatif termasuk juga seni & budaya, di bawah Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek PENJANA, yang bakal ditadbir dan diurus oleh MyCreative Ventures dan CENDANA, di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Multimedia.

Ia telah dirangka khas untuk membantu industri seni, budaya, hiburan dan pementasan, sama ada dalam kalangan para penggiat mahupun perniagaan yang berteraskan seni, yang terkesan dengan pandemik COVID-19, untuk bangkit semula dan meneruskan aktiviti kreatif mereka. Inisiatif-inisiatif di bawah CENDANA adalah bertumpu khusus kepada industri-industri seni dan budaya.

Objektif utama adalah untuk membantu aktiviti dan perniagaan industri kreatif untuk dimulakan semula dan kekal rancak demi menyokong pendapatan penggiat-penggiat industri yang amat bergantung kepadanya.

Sila rujuk kepada https https://www.cendana.com.my/opportunities/cendana-recovery-initiatives untuk maklumat penuh.

 

The PENJANA Plan for the Creative Industries is a set of recovery initiatives introduced for the Creative Industry, including the Arts & Culture Industries, under the Government’s PENJANA Short-Term Economic Recovery Plan, administered and managed by MyCreative Ventures and CENDANA and supervised by Ministry of Communications & Multimedia.

It has been designed to help the arts, culture, entertainment and event industries adapt to the new normal and assist those creative industry practitioners & businesses that was affected by COVID-19. The initiatives introduced under CENDANA will focus on the needs of the Arts & Culture Industries in particular.

The main objective is to enable creative industry practitioners & businesses to resume their creative activities and sustain the livelihood of many within the industry who depend on it.

Please refer to https://www.cendana.com.my/opportunities/cendana-recovery-initiatives full details.

Who got funded?

See all funded businesses that have made a mark both locally and internationally.

Learn more