INISIATIF PEMULIHAN CENDANA

Pakej Ransangan Industri Kreatif Malaysia adalah sebuah inisiatif yang pelbagai untuk memulihkan industri kreatif termasuk juga seni & budaya, di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, yang ditadbir dan diurus oleh MyCreative Ventures dan CENDANA.

Ia telah dirangka khas untuk menggalakkan kelangsungan dan kelestarian industri seni, budaya, serta industri kreatif, sama ada dalam kalangan para penggiat mahupun perniagaan yang berteraskan seni, yang terkesan dengan pandemik COVID-19, untuk bangkit semula dan meneruskan aktiviti kreatif mereka. Inisiatif-inisiatif di bawah CENDANA adalah bertumpu khusus kepada industri-industri seni dan budaya.

Objektif utama adalah untuk membantu aktiviti dan perniagaan industri kreatif untuk dimulakan semula dan kekal rancak demi menyokong pendapatan penggiat-penggiat industri yang amat bergantung kepadanya. 

Sila rujuk kepada https://www.cendana.com.my/opportunities/prisma untuk maklumat penuh.

 

The Malaysia Creative Industries Stimulus Package (PRISMA) is a set of recovery initiatives introduced for the Creative Industry, including the Arts & Culture Industries, under the Ministry of Communications & Multimedia, administered and managed by MyCreative Ventures and CENDANA.

It has been designed to encourage the sustainability of the arts, culture, and wider creative industries adapt to the new normal and assist those creative industry practitioners & businesses that were affected by COVID-19. The initiatives introduced under CENDANA will focus on the needs of the Arts & Culture Industries in particular.

The main objective is to enable creative industry practitioners & businesses to resume their creative activities and sustain the livelihood of many within the industry who depend on it.

Please refer to https://www.cendana.com.my/opportunities/prisma for full details.

Who got funded?

See all funded businesses that have made a mark both locally and internationally.

Learn more